Hướng dẫn các bước rửa tay theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế
24/03/2020 11:03
Thực hiện theo công văn số 7517/BYT-ĐTr của Bộ y tế đã ban hành về quy trình rửa tay thường quy
Hướng dẫn các bước rửa tay theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

Ảnh đại diện