BÍ THƯ: TRẦN KHẮC HOÀN- TRƯỞNG KHOA

PHÓ BÍ THƯ: NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG- PHÓ TRƯỞNG KHOA

ỦY VIÊN: BÙI THỊ XUÂN LINH- GIẢNG VIÊN