-         Dạy học trên lớp;

-         Dạy học trực tuyến.

-         Phối hợp.