TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

KHOA NGOẠI NGỮ

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

 


Nghệ An, ngày 9 tháng 4 năm 2020

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC ONLINE

 

TT

LỚP HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

Thứ

Tiết

ID LỚP HỌC

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

GHI CHÚ

1

Tiếng Anh tăng cường 2 (219) -06/DHOTOCK13B

Đoàn Thị Bích Diễm

 

3

3,4

579 722 6120

0919561874

Không mật khẩu

5

4,5

579 722 6120

0919561874

Không mật khẩu

2

Tiếng Anh tăng cường 2 (219) -02/DHCTMCK13B

 

Đoàn Thị Bích Diễm

3

1,2

579 722 6120

0919561874

Không mật khẩu

4

1,2

579 722 6120

0919561874

Không mật khẩu

3

Tiếng Anh cơ bản 1 (219) -02/DHCTTCK13Z

 

Đoàn Thị Bích Diễm

6

1,2

579 722 6120

0919561874

Không mật khẩu

4

Tiếng Anh cơ bản 1/(219)-04/DHDDTCK13B

Bùi Thị Xuân Linh

2

8,9

551 381 1655

0946080018

Mật khẩu: 123456

5

Tiếng Anh cơ bản 2/(219)-01/DHOTOCK12A,B,C

 

Bùi Thị Xuân Linh

3

8,9,10

551 381 1655

0946080018

Mật khẩu: 123456

6

Tiếng Anh cơ bản 1/(219)-04/CDMDKCK45A1

 

Bùi Thị Xuân Linh

4

8,9,10

551 381 1655

0946080018

Mật khẩu: 123456

7

Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế/ (219)-01/DHKTOCK12Z

 

 

Bùi Thị Xuân Linh

6

7,8,9

551 381 1655

0946080018

Mật khẩu: 123456

8

Tiếng Anh tăng cường 1(219-03)/DHDDTCK14A1

Nguyễn Thị Lan Phương

3

5

10,11

10,11

 

 

8349205431

 

0983825273

 

Không mật khẩu

 

9

Tiếng Anh tăng cường 2(219-03)/DHCTMCK13A

Nguyễn Thị Lan Phương

4

6

8,9

10,11

8349205431

0983825273

 

Không mật khẩu

10

Tiếng Anh cơ bản 1 (219-05)/DHDDTCK13A

Nguyễn Thị Lan Phương

4

10,11

8349205431

 

 

0983825273

 

Không mật khẩu

11

Tiếng Anh cơ bản 1 (219-02)/ CDHANCK45A1

Nguyễn Thị Lan Phương

5

1,2,3

 

8349205431

0983825273

 

Không mật khẩu

12

Tiếng Anh cơ bản 2 (219-05)/ DHOTOCK12A,B,C(A2.407)

Nguyễn Thị Lệ Hằng

2

3,4,5

 

5931741465

 

0919561875

 

Không mật khẩu

13

Tiếng Anh cơ bản 2 (219-02)/ DHOTOCK12A,B,C(A2.307)

Nguyễn Thị Lệ Hằng

3

8,9,10

5931741465

 

0919561875

Không mật khẩu

14

Tiếng Anh cơ bản 1 (219-01)/CDHANCK45A1(A2.208)

Nguyễn Thị Lệ Hằng

6

3,4,5

5931741465

 

0919561875

Không mật khẩu

15

Tiếng Anh cơ bản 1 (219-06)/ CDOTOCK45A(A2.307)

Nguyễn Thị Lệ Hằng

6

 

9,10,11

5931741465

 

0919561875

Không mật khẩu

16

Tiếng Anh chuyên ngành Điện, điện tử(219)_02
(A2.207(TA1)

Trần Khắc Hoàn

 

2

10, 11, 12

601 264 1904

 

 

 

0912448636

Mật khẩu: 0912448636

 

 

 

17

Tiếng Anh chuyên ngành Điện, điện tử(219)_03
(A2.207(TA1))

Trần Khắc Hoàn

 

5

10 11 12

 

 

 

601 264 1904

0912448636

 

 

Mật khẩu: 0912448636

 

18

Tiếng Anh chuyên ngành Điện, điện tử(219)_04
(A2.207(TA1))

Trần Khắc Hoàn

 

7

8910

601 264 1904

0912448636

Mật khẩu: 0912448636

19

Tiếng Anh cơ bản 1(219)_03/CDDDTCK45A1
(A2.308(TA3))

Trần Khắc Hoàn

 

4

 

8910

601 264 1904

0912448636

Mật khẩu: 0912448636

20

Tiếng Anh chuyên ngành Tin (219) -01/DHCTTCK12Z
             (PA2.207)

 

Đinh Thị Thu

3

8,9,10

529 171 8632

0948115857

Mật khẩu: 123456

 

 

 

 

21

Tiếng Anh Tăng cường 2 (219)-07/DHOTOCK13A
         (PA2.207)

 

 

Đinh Thị Thu

4

6

8,9

10,11

529 171 8632

 

 

 

0948115857

 

 

 

Mật khẩu: 123456

22

Tiếng Anh Tăng cường 2 (219)-08/DHOTOCK13C
           (PA2.208)

 

Đinh Thị Thu

4

5

10,11

8,9

529 171 8632

0948115857

Mật khẩu: 123456

23

Tiếng Anh cơ bản 1(219)-06/DHTDHCK13B
          (PA2.207)

 

Đinh Thị Thu

6

8,9

529 171 8632

0948115857

Mật khẩu: 123456

24

Tiếng Anh cơ bản 2 (219) -04

(208A2)

Lê Thị Thúy

3

8, 9, 10

 

 

401 671 2066

0988832282

 

 

Không mật khẩu

25

Tiếng Anh cơ bản 2 (219)-03/DHKCKCK12Z (407A2)

Lê Thị Thúy

6

1, 2, 3

401 671 2066

0988832282

Không mật khẩu

26

Tiếng Anh cơ bản 1 (219)-07/CDOTOCK45A1 (307A2)

Lê Thị Thúy

4

1,2,3

401 671 2066

0988832282

Không mật khẩu

27

Tiếng Anh cơ bản 1 (219)_05/CDDCNCK45A1
(307A2)

 

 

Lê Thị Thúy

 

5

 

1, 2, 3

401 671 2066

0988832282

Không mật khẩu

28

Tiếng Anh tăng cường 1(219)_01DHQTKCK14A1

Hồ Thị Thanh Vân

5

7

10,11

8, 9

754 109 7690

0905220472

Không mật khẩu

29

Tiếng Anh tăng cường1(219)_04DHTDHCK14A1

Hồ Thị Thanh Vân

7

2,3,4,5

754 109 7690

0905220472

Không mật khẩu

30

Tiếng Anh tăng cường 1(219)_05DHDDTCK14A2

Hồ Thị Thanh Vân

3

4

3,4

4,5

754 109 7690

0905220472

Không mật khẩu

31

Tiếng Anh cơ bản 1 (219).01/ DHQTKCK13Z

Phạm Hải Yến

2

12

576-038-1811

0904326222

Không mật khẩu

32

Tiếng Anh cơ bản 1 (219).07/DHTDHCK13A

Phạm Hải Yến

2

34

576-038-1811

0904326222

Không mật khẩu

33

Tiếng Anh cơ bản 1 (219).03/DHCTTCK13

Phạm Hải Yến

3

34

576-038-1811

0904326222

Không mật khẩu

34

Tiếng Anh Tăng cường 2 (219).05/DHOTOCK13D

Phạm Hải Yến

4

34

576-038-1811

0904326222

Không mật khẩu

35

TACN Điện (219).01/ DHDDTCK12Z(HTD)

Phạm Hải Yến

5

345

576-038-1811

0904326222

Không mật khẩu

36

Tiếng Anh Tăng cường 2 (219).05/DHOTOCK13D

Phạm Hải Yến

6

34

576-038-1811

0904326222

Không mật khẩu

37

Tiếng Anh tăng cường 2

(219)-04 / DHKCKCK 13Z

Lê Minh Sao

2, 6

1,2

3183304555

 

0396367789

Mật khẩu: sao123456

38

Tiếng Anh tăng cường 2

(219)-01 / DHCTMCK13C

Lê Minh Sao

3, 4

1,2

3183304555

 

0396367789

Mật khẩu: sao123456

39

Tiếng Anh tăng cường 1

(219)-02 / DHTDHCK14A2

Lê Minh Sao

3,5

10,11

3183304555

 

0396367789

Mật khẩu: sao123456

 

 

                                                                                                                 TRƯỞNG KHOA

 

 

 

                                                                                                              Trần Khắc Hoàn