-         Chương trình tiếng Anh tăng cường 1;

-         Chương trình tiếng Anh tăng cường 2;

-         Chương trình tiếng Anh cơ bản a1

-         Chương trình tiếng Anh cơ bản a2;

-         Chương trình tiếng Anh cơ bản 1;

-         Chương trình tiếng Anh cơ bản 2;

-Tiếng Anh chuyên ngành CNTT;

- Tiếng Anh chuyên ngành Điện-Điện tử

- Tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí chế tạo

- Tiếng Anh chuyên ngành ô tô

- Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế

- Tiếng Anh chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật