TS. Trần Khắc Hoàn

    Chức vụ: Trưởng Khoa

    Email: hoanktv155@gmail.com

    Điện thoại: 0912448636 


   

 

    ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

    Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

    Email: phuongnguyen@gmail.com

    Điện thoại: 0983825273