CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA NGOẠI NGỮ

1. Chức năng:

Khoa Ngoại ngữ là đơn vị hành chính thuộc Trường, có chức năng thực hiện kế hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học các môn ngoại ngữ; quản lý viên chức thuộc khoa.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc chức năng của khoa;  

2.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo Tiếng Anh cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên hệ chuyên và không chuyên. Tổ chức đào tạo và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

2.3. Phối hợp tổ chức và quản lý dạy tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài tại Trường.

2.4. Tổ chức dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng tiếng Anh theo nhu cầu; phiên dịch, biên dịch...

2.5. Quản lý viên chức thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2.6. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và chất lượng nghiên cứu khoa học.

2.7. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, quản lý trang thiết bị, máy móc trong các phòng học tiếng Anh.

2.8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ viên chức thuộc Khoa.

2.9. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý và giảng viên trong khoa; tham gia đánh giá viên chức quản lý cấp trên, viên chức quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.                                          

KHOA NGOẠI NGỮ