Phân công giáo viên biên soạn - điều chỉnh đề cương học phần năm 2020
24/04/2020 10:07
Phân công giáo viên biên soạn - điều chỉnh đề cương học phần năm 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT VINH

KHOA NGOẠI NGỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                     Nghệ An, ngày     tháng    năm 2020        

 

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN  BIÊN SOẠN-ĐIỀU CHỈNH ĐỀ CƯƠNG HP

( CHƯƠNG TRÌNH MẪU 4) năm 2020

Thực hiện KH của Nhà trường(đã gửi các thông báo cho các GV)  v/v biên soạn-điều chỉnh Đề cương HP(chương trinh mẫu 4), Khoa NN phân công nhiêm vụ như sau:

 1. I.                   PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:
  1. 1.      Chỉ đạo chung:  Trần Khắc Hoàn;
  2. 2.      Chỉ đạo về chuyên môn: Nguyễn Thị Lan Phương.
  3. 3.      Thư ký: Ngô Thị Thùy Dung
  4. 4.      Nhóm biên soạn, gồm:

TT

HỌC PHẦN

HỌ VÀ TÊN GV BIÊN SOẠN

GHI CHÚ

1

ANH CƠ BẢN 1

Bùi Thị Xuân Linh

Chủ trì

 

Lê Minh Sao

Phản biện 1

 

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Thành viên

 

 

Lê Thị Thúy

Thành viên

2

ANH CƠ BẢN 2

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chủ trì

 

Lê Thị Thúy

Phản biện 1

 

Bùi Thị Xuân Linh

Thành viên

 

Lê Minh Sao

Thành viên

 

 

 

3

Anh A1

(Anh TC1 chuyển sang)

Đinh Thị Thu

Chủ trì

 

Hồ Thị Thanh Vân

Phản biện 1

 

Đoàn Thị Bích Diễm

Thành viên

 

Phạm Hải Yến

Thành viên

4

Anh A2

(Anh TC2 chuyển sang)

Đoàn Thị Bích Diễm

Chủ trì

 

Phạm Hải Yến

Phản biện 1

 

Đinh Thị Thu

Thành viên

 

Hồ Thị Thanh Vân

Thành viên

 1. 5.      Phản biện 2: Trần Khắc Hoàn,   Nguyễn Thị Lan Phương                            
 2. 6.      Biên tập:  Trần Khắc Hoàn,   Nguyễn Thị Lan Phương                            

 

 1. II.                THỜI GIAN:

Biên soạn

Đến 18/4

Nhóm biên soan chuyển cho các phản biên (thông qua Thư ký)

Phẩn biện lần 1

Đến 20/4

Phản biện chuyển cho các Nhóm biên soan (thông qua Thư ký)

Chỉnh sửa, hoàn thiên

Đến 22/4

Nhóm biên soan Chỉnh sửa, hoàn thiên chuyển cho Biên tập (thông qua Thư ký)

Biên tập, nôp cho Nhà trường

Đến 25/4

Hoàn thiên và chuyển cho Nhà trường.

 

                                                                                                 TRƯỞNG ĐƠN VỊ