Về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19
23/04/2020 07:37
Về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19

BỘ LAO ĐỘNG - TB & XH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT VINH

 
   

 


Số: 211/TB-ĐHSPKTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


            

   Nghệ An, ngày  31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại nhà

để phòng, chống dịch COVID-19

 
   

 

 

 

         Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1147/LĐTBXH-VP ngày 31/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bố trí, sắp xếp cán bộ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; Công văn số 1956/UND-TH ngày 31/3/2020 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đề nghị tất cả các đơn vị, cá nhân trong toàn trường thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Lãnh đạo nhà trường vẫn tiếp tục làm việc tại trường để kịp thời giải quyết các công việc.

3. Phòng Tổng hợp - Hành chính bố trí lực lượng bảo vệ trực đảm bảo an ninh và an toàn tài sản trong toàn trường.

4. Phòng Tổng hợp - Hành chính phối hợp phòng Công tác sinh viên bố trí nhân viên trực ký túc xá và trực y tế để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho lưu học sinh Lào đang còn ở tại Ký túc xá của Trường.

5. Tất cả viên chức và người lao động thực hiện làm việc tại nhà, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Trong thời gian làm việc tại nhà phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; tự giác chấp hành đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình và gia đình mình.

6. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể, quản lý chặt chẽ cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị mình làm việc tại nhà và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Đề nghị các đơn vị mở các nhóm zalo, facebook trong đơn vị để liên lạc, trao đổi và xử lý công việc. Trưởng các đơn vị thường xuyên theo dõi hộp thư cá nhân để nhận và xử lý kịp thời các thông báo của nhà trường.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Căn cứ tình hình thực tế và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ Ngành có liên quan và UBND Tỉnh Nghệ An, Nhà trường sẽ tiếp tục thông báo để các đơn vị thực hiện.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu các đơn vị trong toàn Trường nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Phạm Hữu Truyền