Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
23/04/2020 07:36
Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP  ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

BỘ LAO ĐỘNG - TB & XH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KỸ THUẬT VINH

 
   

 


Số: 214/TB - ĐHSPKTV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


                    

Nghệ An, ngày  06  tháng  4  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

 ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

 
   

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường

 

Ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Thực hiện Công văn số 1427/BNV-VTLTNN ngày 19/3/2020 của Bộ Nội vụ và Công văn số 1076/LĐTBXH-VP ngày 25/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong toàn Trường thực hiện những nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị mình (Nội dung toàn văn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP tại file đính kèm thông báo này), đồng thời thực hiện áp dụng nghiêm túc các quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đối với những công việc có liên quan của đơn vị.

2. Nghiên cứu kỹ các quy định về việc soạn thảo, ký văn bản, quản lý văn bản để triển khai thực hiện. Các đơn vị khi soạn thảo, ban hành văn bản hoặc tham mưu soạn thảo, ban hành văn bản phải thực hiện theo đúng thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản (Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP); quy định về việc duyệt, ký ban hành văn bản và quản lý văn bản theo quy định.

3. Phòng Tổng hợp - Hành chính chịu trách nhiệm:

- Tham mưu thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác văn thư lưu trữ và các quy định của Nhà trường liên quan đến công tác văn thư lưu trữ đảm bảo phù hợp với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

- Thực hiện rà soát điều chỉnh kịp thời mẫu dấu ĐẾN, mẫu dấu SAO Y BẢN CHÍNH, mẫu SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐI, SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐẾN của nhà trường theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

- Tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ công tác văn thư của Trường theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, trong đó lưu ý tập trung vào các nội dung: Soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP để đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong việc xây dựng, phát hành và quản lý văn bản./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó HT phụ trách trường (để báo cáo);

- Phó Hiệu trưởng;

- Lưu VT, TH-HC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Thái Anh Tuấn