Thông báo ID học online
23/04/2020 04:21
Thông báo về việc cung cấp ID các học phần tổ thức đào tạo từ xa
Thông báo ID học online

     Tiếp theo Thông báo Số 213 /TB – ĐHSPKTV ngày 03/4/2020 của Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh  về việc dạy và học theo phương thức đào tạo từ xa đối với các học phần lý thuyết, đồ án, đồ án tốt nghiệp. Đồng thời để thuận lợi cho sinh viên, công tác thanh tra và căn cứ theo số lượng đăng ký các học phần dạy từ xa của các khoa. Nhà trường ra Thông báo các lớp học phần và ID các lớp học phần được tổ chức thực hiện dạy từ xa cụ thể như sau(file đính kèm)